logo-text
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Compuservice 4 you: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur tussen enerzijds Compuservice 4 you en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen de klant. Als gevolg van virussen, adware, spyware etc. of het verwijderen daarvan kunnen programma´s en data beschadigd worden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor het niet (goed) meer functioneren van software als u hiervan niet in het bezit bent van de originele disks en licenties. Voordat een computerprobleem opgelost wordt, is het verstandig een back-up te maken van belangrijke gegevens. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor het beschadigen of kwijtraken van databestanden. Standaard wordt door ons geen back-up gemaakt. Op uw verzoek zullen wij proberen back-up te maken, indien dit nog mogelijk is.( Wij gaan vertrouwelijk met deze gegevens om. ) Het uurtarief wordt per half uur berekend. Binnen een straal van 15 km berekenen wij geen voorrijdkosten. Indien wij meer dan een keer voor hetzelfde probleem langs komen wordt alleen het uurtarief berekend, in dit geval worden er geen voorrijdkosten in rekening gebracht. No cure, no pay. Als uw probleem niet opgelost kan worden betaalt u niets, tenzij vooraf afspraken zijn gemaakt over onderzoekskosten. Alle van Compuservice 4 you uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Door enkel acceptatie door de klant komt derhalve geen overeenkomst tot stand. De aansprakelijkheid van Compuservice 4 you beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan Compuservice 4 you bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van Compuservice 4 you kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen. Ingeval van overmacht is Compuservice 4 you gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de werkzaamheden te verlangen. Apparatuur welke (gedeeltelijk) defect is kan door poging tot reparatie onder omstandigheden geheel defect of onbruikbaar worden. De klant en/of opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor back-up van data en systemen, en de controle op de juiste werking van back-up systemen. Compuservice 4 you is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Evenmin is Compuservice 4 you aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart Compuservice 4 you tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat Compuservice 4 you ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van Compuservice 4 you beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekering voor de betreffende schade kan vorderen.

Reparatie, wijziging, upgrading: Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijdkosten, de kosten van de eventuele gebruikte materialen, alles inclusief BTW. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs hoger zal zijn dan de prijsopgave, dan wordt aan de klant een gratis prijsopgave verstrekt en wordt de computer(rand)apparatuur pas na verkregen toestemming van de klant voor die hogere prijs gerepareerd. De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief, (onderzoekskosten)en indien van toepassing de gemaakte voorrijdkosten. De computer(rand)apparatuur wordt vervolgens aan de klant terug geleverd. Indien Compuservice 4 you niet in staat is de computer(rand)apparatuur binnen de opgegeven tijd te repareren, kan de klant alsdan Compuservice 4 you verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten de computer(rand)apparatuur per omgaande aan hem te retourneren. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie en/of wijziging gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk computer(rand)apparatuur gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op een aan de reparatie en/of wijziging voorafgaand verzoek van de klant stelt Compuservice 4 you de vervangen onderdelen, ter beschikking van de klant. Compuservice 4 you is aansprakelijk voor schade aan computer(rand)apparatuur ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door de klant aan Compuservice 4 you tot aan de ter beschikkingstelling door Compuservice 4 you aan de klant, een en ander voor zover deze schade ontstaan is door schuld van Compuservice 4 you. Compuservice 4 you geeft 3 maanden garantie op de door haar uitgevoerde reparatie, wijziging en/of upgrading. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van de factuur. Op reparaties aan computer(rand)apparatuur met bliksem-, water- en/of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Bij opnieuw optreden binnen de garantie termijn van een storing met dezelfde oorzaak van de klacht worden geen kosten van arbeid en behandelingskosten berekend. Ingeval het vervangen onderdeel opnieuw defect is, wordt ook dat onderdeel kosteloos vervangen. De klant is indien van toepassing geen voorrijdkosten verschuldigd. Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak als die bij het voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereed meldingen de klant gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is Compuservice 4 you gerechtigd dit artikel te verkopen c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop kan Compuservice 4 you deze verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatie, wijziging en/of upgradingkosten.

Betaling: Op alle door Compuservice 4 you in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling à contant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie. De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat Compuservice 4 you overgaat tot terughouding van het eigendom zolang betaling nog niet is geschied. In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling alsdan gedurende 14 dagen uitblijft, zal Compuservice 4 you aan de klant een aanmaning versturen waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van € 25,-.Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.

Klachten: Klachten betreffende uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na inontvangstneming schriftelijk aangetekend en gemotiveerd bij Compuservice 4 you te worden ingediend; in geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 24 uur na inontvangstneming.